تبلیغات
صفای اشک / وفای غم - شوری این آرامش...

شوری این آرامش...

دلـت کـه مـی گـیـرد...
در لـحـظـه هـایـی کـه ثـانـیـه هـا..
مـیـخ مـی کـوبـنـد در سـرت !
اشـک هـایـی هـسـتـنـد...
کـه در عـیـن سـادگـی...
یـک دفـعـه...
نـصـف شـبـی عـجـیـب آدم را آرام مـی کـنـنـد !
و چـه دردی دارد وقـتـی...
عـادت مـی کـنـی بـه طـعـم شـورِ ایـن آرامـش !!!


[ 1392/10/21 ] [ 17:17 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]