تبلیغات
صفای اشک / وفای غم - دختری...

دختری...

جســـارت مـــی خــــواهــد!!!

نــزدیــک شــدن بــه افــکــار دختــری...

کــه روزهـــا...

مــردانــه بـــا زنــدگــی مــی جنـــگد ...

امــا شـــب هــا......

بالــشـتـش از هـــق هـــق هـــای دختــــرانه خیــــس اســـت ...
....

با چه امیدی میخوابد؟

دلش گرفته از نگاه های سرد اطرافش

دلش از خودش هم گرفته

فقط کسی را میخواهد که برایش حرف بزند و حرف بزند

و او سکوت کند و برود بدون هیچ حرف و نصیحتی

شاید کمی از بار دلش کم شود

شاید سکوت سیاهش شکسته شود

شاید...

[ 1392/03/11 ] [ 17:09 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]