تبلیغات
.

کد جمله تصادفی

کد جمله تصادفی

"> صفای اشک / وفای غم

ﻭﺻﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﮔﻢ :

ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻼﺏ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ ،

ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻢ ﻗﺒﺮﻡ ﺭﻭ ﺑﺸﻮﺭﯾﺪ!

ﻧﮕﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻧﯽ ﻫﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎ

ﺭﺍﻧﯽ ﺑﺸﻮﺭﯾﻤﺎﺍﺍ ،ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ

ﺩﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ !

ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﯾﺶ

ﻧﺰﺍﺭﯾﺪﺍ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ

ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻩ !!

ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻞ ، ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ

ﻗﺒﺮﻡ ﺟﯿﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻭ

ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﻮﻣﺪ  ﻣﺮﺩﻡ ، ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﮑﺮﺩﻡ !

ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ!!!

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﺭﯾﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﺩﯾﻨﯽ ﮐﻼﺱ ﭘﻨﺠﻢ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻪ ......

ﻓﻘﻂ ﺁﻫﻨﮓ ﻧﺮﻭ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ،ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺍﺷﮏ

ﺑﺮﯾﺰﻥ ... !!!

ﺗﻮﯼ ﺩﺭﺍﯾﻮ E ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻢ ﻋﮑﺲ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺧﻮﺭﺍﮎ

ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻧﺰﺍﺭﯾﺪﺍﺍ ، ﺍﻭﻧﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﺮﺣﻢ

ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ! ...

ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﻣﺎﻧﺪﯾﺲ ﺩﺳﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﺪﯾﺪﺍﺍﺍﺍ ..... ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﺧﯿﻠﯽ

ﺑﺪﻩ،ﺗﻪ ﺁﺑﺮﻭﺭﯾﺰﯾﻪ،ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺪﯾﺪ،ﻗﻬﻮﻩ ﯾﺎ

ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ﺑﺪﯾﺪ ......

ﺭﻭﯼ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ ، ﻫﻢ ﺷﮑﻠﺶ

ﺧﺰ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻫﻢ ﺑﺪ ﻣﺰﻩ ﻣﯿﺸﻪ ! ﻫﻤﻮﻥ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ

ﻻﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ !

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﯿﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮﻥ ﭘﺎﯼ

ﺳﯿﺒﻪ، ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﮐﻼﺳﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺪﯾﺪ ....... ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺰﺋﯿﻦ

ﺣﻠﻮﺍ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ !!!!

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﺗﺮﺍﻓــــﯿﮏ .......

وبم ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ، ﮔﻬﮕﺪﺍﺭﯼ

ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭘﺴﺖ ﺑﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺎﻻ ،

ﺟﯿﮕﺮ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﮐﺒﺎﺏ ﺷﻪ !

ﺑﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﮑﺴﺖ

ﻫﺎﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻦ |: ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﯾﺪﻥ ﻗﺒﺮﻡ

ﺑﮕﻦ : ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻧﻮ ﻣﺒﺎﺭﮎ !

ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻬﺶ ﺍﻟﻬﺎﻡ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﻤﺮﻩ ! !!! ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮ

ﺑﻪ ﺗﻦ ﺳﯿﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺎﺍﺍ .... !!

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺎﮎ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍ ﯾﺘﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎﻡ ﭘﯿﺸﺘﻮﻥ ¡¡¡

♡♡♡

ﺭﻭﺣﻢ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﮔﺮﺍﻣﯽ[ 1393/01/10 ] [ 19:50 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

هیس دخترها...

هیس دختر ها فریاد نمیزنند!

هیس دخترها بلند نمیخندند!

هیس دخترها حقی ندارند!

هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!

هیس دخترها باید درد را تحمل کنند!

هیس دخترها باید بسوزندو بسازند!

هیس دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند! "فقط به جرم دختر بودنشون!!"

هیس دخترها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند

هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهیه ترحیمشون چاپ بشه!

هیس دخترها باید ارام بمیرند!!

و این داستان ادامه خواهد داشت...

حق حضانت برای تو

درد زایمان برای من

نام خانوادگی برای تو

زحمت خانواده برای من

چهار عقد برای تو

حسرت عشق برای من

هزار صیغه برای تو

حکم سنگسار برای من

هوس برای تو

عفاف برای من

اخه این انصافه و این نیز ادامه خواهد داشت. . .

این بود ازادی و برابری حقوق برای زن و مرد. . . هیس دخترها حق اعتراض ندارند. . .!!![ 1393/01/10 ] [ 19:41 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

رررفیق!

ﺭﻓﯿﻖ ﮐﯿﻪ ؟!

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﮕﻪ : ﺑﺎﺯ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ

ﻧﮑﺒﺖ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﻮﻝ ﻻﺯﻣﻢ ﺑﮕﻪ : ﺑﺪﺑﺨﺖ

ﮔﺪﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮﺗﻮ ﺑﻔﺮﺳﺖ!

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮﯾﻀﻢ، ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻪ : ﺍﯾﺸﺎﻻ ﺳﻘﻂ ﺑﺸﯽ ﮔﻨﺪﺕ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ

ﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﯿﺸﺖ !

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻪ : ﭘﺎﻟﻮﻧﺘﻮ

ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺭﻭ ﮐﻤﺮﺕ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻡ ﺍﻓﺴﺎﺭﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﮕﺮﺩﻭﻧﻤﺖ!

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ﺑﮕﻪ، ﺧﺨﺦ

ﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﻭﺣﺖ ! ﺳﮓ ﻣﺤﻞ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ؟ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ

ﺟﻮﻥ ﻭ ﺩﻝ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺳﯽ !

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﺸﻮ ﺍﺯﺕ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﻪ

ﻭﻟﯽ ﺍﺧﺮﺵ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﻪ

ﻃﺮﻓﺖ!

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﮏ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯼ ﺑﻬﺶ، ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ

ﺑﮕﻪ

ﺑﺰﻣﺠﻪ ﺷﺎﺭﮊﺗﻮ ﺑﺎﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺤﺮﻓﯽ ﺗﮏ ﺯﻧﮕﺘﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ

ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ!

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ

ﻫﯽ ﻏﺮﺭﺭ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﺸﺎﻻ ﻫﺮﭼﯽ ﺧﻮﺭﺩﯼ، ﺑﺸﻪ

ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﻣﺎﺭ ﻭ ﮔﯿﺮ ﮔﻨﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ ﻭ ﺟﻠﻮ ﭼﯿﺸﺎﻡ ﭘﺮ ﭘﺮ

ﺷﯽ !

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ

ﮐﺎﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺮﺳﻢ ﺑﮕﻪ، ﮐﻔﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ، ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻦ

ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮔﺮﺩﻧﺘﻢ ﺧﻮﺭﺩ !

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﺑﻬﺖ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﺸﺎﻻ ﺍﻣﺸﺐ

ﺗﺐ ﮐﻨﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﺣﯿﻒ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺑﺸﯽ!

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ ﺑﮕﻪ : ﺩﻫﻨﺖ

ﺻﺎﻑ ﺭﻭﺍﻧﯽ،

ﺍﺭﻩ ﺭﻓﯿﻘﺎ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ ! ﻧﺬﺍﺭﯾﻦ

ﺣﺮﻑ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ:

ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﯼ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﻢ

ﺍﻧﮕﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .![ 1393/01/10 ] [ 19:40 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

هیچ وقت...

هیچ وقت این دو جمله را نگو :

ازت متنفرم ... دیگه نمیخوام ببینمت ...

هیچ وقت با این دو نفر همصحبت نشو :

از خود متشکر ... وراج ...

هیچ وقت دل این دو نفر را نشکن :

پدر ... مادر ...

هیچ وقت این دو تا کلمه را نگو :

نمیتونم ... بد شانسم ...

هیچ وقت این دو تا کارو نکن :

دروغ ... غیبت ...

هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن :

آرامش در اعتیاد ... و امنیت دور از خانه ... ![ 1393/01/10 ] [ 19:26 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

.

http://images2.persianblog.ir/700098_4nkuXTF3.jpg

[ 1392/12/21 ] [ 23:16 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

اسفند ماهی...

*وقتی یه اسفندی می گه "هستم" یعنی از آسمون بلا نازل بشه هم می شه روش حساب کرد... ؛

ولی امان از روزی که دلسردش کنی، خود خدا هم بیاد وساطت کنه فایده ای نداره...!

*من متــــولـــد اسفند هستم...

بیشتر عـــادت به عـــادت نکردن دارم ..

اگر از خطایت گذشتم، دلیل گذشت بعدی ام نیست ..

خودم هم نمیدانم چــــــــرا گاهی به بعضی ها ؛

بیشتر از عیارشان بهــــاء میدهم

*یه اسفندی خیلی در مورد روزای خاص مثل تولدش حساسه هرگز این روزو فراموش نكنید..

* ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ

ﻣﻦ ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﺍﻡ !

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﺷﻴﻄﻮﻥ

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻟﺠﺒﺎﺯ

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﻭﺭ ﺗﻮ ﻛﻠﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﻴﺮﻩ

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺧﻨﺪﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ..

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻲ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻛﻨﻪ ،ﻫﺮﭼﻲ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺎﺭﻩ

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺪﻩ،ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﻳﻦ

ﺭﻓﺘﺎﺭﻭ ﻧﻜﻨﻲ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﺪﻳﺪﻩ؛؛؛ﻣﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﻲ

ﺑﺎﻫﺎﺵ؛ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻲ؛؛ﭼﻮﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻩ !

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺶ،ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﺶ ﺧﻠﻊ ﺻﻼﺣﺖ ﻛﻨﻪ ..

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺑﻘﻴﻪ،، ﺍﺷﻜﺎﺵ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ ﻣﻴﺸﻮﺭﻩ ! ﺩﻟﺶ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ

ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ..

ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻴﺲ ﺷﺪﻥ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﻭﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﻣﺎ ..

ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ . ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﺑﻴﻮﻓﺘﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺭﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪﻱ ﻭ

ﺑﺮﻱ ..

ﯾﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﻣﺚ ﻳﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺭﻗﻪ؛؛؛ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﺷﮕﻔﺘﻲ

ﺩﺍﺭﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻪ !!

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻬــ

ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿــ

ﺍﻣﺎ ، ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺸﮑﻨﯿــ :’(

ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﻳﺎﺩﺵ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺫﻳﺖ ﺷﻲ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻴﻔﻬﻤﻲ ﻛﻪ

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﻪ ﺷﺮﻭﺷﻴﻄﻮﻥ ﺟﻬﻨﻤﻪ ..!![ 1392/12/8 ] [ 23:57 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

تولدمون مبارک!

اسفندی بودنو دوست دارم واسه...

وقتی که فیلم میبینم میرم تو خیال...

وقتی که آهنگ گوش میدم میرم تو رویا...

وقتی که مطالعه میکنم بازم تو فکرم...

خب اگه رویا پرداز نباشی پس اسفندی نیستی

.

ولی این همه حساس باشی و کسی دردتو نفهمه ...

این که رفیق همه باشی ولی کسی رفیقت نباشه...

اینکه همه رو بتونی بخندونی ولی تو دلت طوفان باشه ...

و اینکه واسه کل آدمای بدشانس روزگار باید غمخوار و دلسوز باشی خودتم هیچی

.

ایناروهم دوست دارم . چون با اینا زنده ام .

قدر خودتو بدون .. تو بهترین ماه سالی.تولدمون مبـــــــــــــــــــــــارک[ 1392/12/8 ] [ 23:34 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

تنهام گذاشت!

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم

 

که وقتی سراغت را می گیرند …

 

شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت…

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم که وقتی سراغت را می گیرند ... شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت...[ 1392/12/1 ] [ 00:21 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

لعنت...

[ 1392/12/1 ] [ 00:16 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

سلامتی...

به سلامتی همه اونایی که ؛ همیشه تو جمع میگن و می خندن ! ولی .... دو دقیقه که باهاشون تنهایی حرف بزنی ، میفهمی یه دنیا غصه دارند ... !!![ 1392/12/1 ] [ 00:14 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 26 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]